1.          Hvem er vi?

Når du er virksomhedsrepræsentant for eller medarbejder i en virksomhed, der er medlem af Dansk Solcelleforening (herefter ”os/vi”), behandler vi personoplysninger om dig.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er

Dansk Solcelleforening
CVR-nr. 31551005
Billedskærervej 17
5230 Odense M
E-mail: sekretariat@solcelleforening.dk
Telefon: 2893 6667

2.1.          Ind- og udmeldelse

Hvis du er virksomhedsrepræsentant for en virksomhed, der melder sig ind i Dansk Solcelleforening, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at registrere dig som kontaktperson for medlemsvirksomheden og løbende korrespondere med dig om medlemskabet.

Ovenstående personoplysninger behandles ligeledes med det formål at opkræve kontingent for dit eller virksomhedens medlemskab.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Ovenstående behandling finder ligeledes sted i forbindelse med medlemsvirksomhedens udmeldelse.

2.2.         Møder, aktiviteter og generalforsamlinger

Når vi arrangerer møder, aktiviteter og generalforsamlinger behandler vi, såfremt du er inviteret til sådanne arrangementer, personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at arrangere og afholde møder, aktiviteter og generalforsamlinger.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesser at behandle almindelige personoplysninger om dig for derigennem at muliggøre din deltagelse i møder, aktiviteter og generalforsamlinger.

Vi kan i visse tilfælde videregive ovenstående personoplysninger til det sted, hvor det pågældende arrangement afholdes eller til de eventuelle eksterne undervisere, der afholder det pågældende arrangement. Herudover sker der offentliggørelse af generalforsamlingsprotokollatet på vores hjemmeside. Der kan således i forbindelse hermed ske offentliggørelse af personoplysninger (herunder kontaktoplysninger), som fremgår af det pågældende generalforsamlingsprotokollat.

2.3.         Nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev behandler vi personoplysninger om dig i form af navn og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det ønskede nyhedsbrev til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring.

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke lovligheden af den behandling af personoplysninger, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen.

2.4.         Kontaktformular på hjemmesiden

Der findes en kontaktformular på vores hjemmeside, hvorigennem du har mulighed for at tage kontakt til os. Når du tager kontakt til os ved brug af kontaktformularen, behandler vi personoplysninger om dig i form af dit navn og din e-mailadresse. Formålet med behandlingen er at gøre det muligt for dig at komme i kontakt med os.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige kontaktoplysninger om dig for at muliggøre din ønskede kontakt med os.

2.5.         Artikler og reportager

Hvis du deltager i en artikel eller en reportage udarbejdet af os, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn og arbejdssted. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at identificere dig som citeret person i eller forfatter af en artikel eller reportage.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig for at gøre det muligt for læsere at identificere dig som citeret person eller forfatter.

Vi offentliggør således dine personoplysninger på vores hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af sådanne artikler eller reportager.

2.6.         Bestyrelsesmedlemmer

Hvervet som bestyrelsesmedlem
Hvis du er valgt som bestyrelsesmedlem i vores bestyrelse, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at indkalde til og afholde bestyrelsesmøder.

Retsgrundlaget for behandling af ovenstående almindelige personoplysninger er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Vi kan, i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, videregive personoplysninger om dig til hoteller, restauranter m.v., som modtager disse oplysninger for at bistå med at arrangere møder m.v.

Registrering hos Erhvervsstyrelsen samt hvidvaskdokumentation
VI behandler fortrolige personoplysninger om dig i form af CPR-nummer samt kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis. Formålet med denne behandling er at overholde gældende hvidvasklovgivning og foretage lovpligtig registrering af bestyrelsesmedlemmer hos Erhvervsstyrelsen.

Retsgrundlaget for behandling af ovenstående fortrolige personoplysninger er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og fsva. dit CPR-nummer databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, idet behandlingen er nødvendig for gennemførsel af kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven.

Vi videregiver personoplysninger i form af navn og CPR-nummer til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af dig som bestyrelsesmedlem.

Billede på hjemmesiden
Vi behandler personoplysninger om dig i form af dit billede. Formålet med behandlingen er at gøre medlemmer og øvrige interessenter bekendt med medlemmer af vores bestyrelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke lovligheden af den behandling af personoplysninger, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen.

Vi offentliggør dit billede på vores hjemmeside for derigennem at gøre medlemmer af Dansk Solcelleforening og øvrige interessenter bekendt med medlemmerne af vores bestyrelse.

3.        Overladelse og overførsel af dine personlige oplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger.

4.        Opbevaring og sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

For så vidt angår de personoplysninger, der fremgår af bogføringsmateriale, er der i overensstemmelse med bogføringsloven fastsat en opbevaringsperiode på 5 år plus indeværende år efter den pågældende transaktion.

5.        Hvilke rettigheder har du?

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller via Datatilsynet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon 33 19 32 00.