NAVN OG HJEMSTED                                              § 1

Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelleforening – (DSF). På engelsk: Danish PV association.

Stk. 2: Foreningen har hjemsted på foreningens sekretariats adresse.


FORMÅL         
                                                           § 2

Det er foreningens formål at samle virksomheder, institutioner og organisationer, der professionelt beskæftiger sig med solcelleanlæg og relateret teknologi, for at varetage deres fælles interesser.

Stk. 1: Foreningens formål er at understøtte og fremme solcelle aktiviteter i Danmark ved:

a) At støtte initiativer der generelt har til formål at fremme efterspørgslen efter solceller

b) At udbrede kendskabet til solceller og forskning og udvikling af solcelle-anlæg

c) At kommunikere til politikere og myndigheder om mulighederne ved solceller og sikre en høj prioritering af dette i udarbejdelse af reglementer og love

d) Det er endvidere foreningens og de enkelte medlemmers opgave at medvirke til en højnelse af branchens anseelse.

Stk. 2: Foreningen anser sig selv som en PV klynge i Danmark og har som sådan til formål at styrke konkurrenceevnen og den danske PV-klynges profil. Det sker ved at identificere de strategiske udfordringer og muligheder og efterfølgende at handle på baggrund af disse.

Klyngens formål er at bringe interessenter sammen for fuldt ud at drage nytte af de stærke netværk, som løftestang for medlemmernes viden og innovations-potentiale.

Det er PV-klyngen’s vision at understøtte og udvikle PV kompetence klyngen med henblik på at skabe meromsætning og flere arbejdspladser indenfor PV-området.

Stk. 3: Foreningen samarbejder med andre organisationer på VE-området i Danmark og internationalt.

Det er IKKE foreningens formål at udøve folkeoplysning.


MEDLEMSFORHOLD          
                                    § 3

DSF har følgende medlemskategorier:

a) Fabrikanter af komponenter til solcelleanlæg samt repræsentanter for importerede produkter

b) Organisationer og brancheforeninger der organiserer virksomheder beskæftiget med installation af solceller og beslægtede teknologier

c) Organisationer, brancheforeninger, rådgivere, arkitekter, designere og ingeniører beskæftiget med solceller og beslægtede teknologier

d) Individuelle medlemmer samt støttemedlemmer (”sponsorer”).
Denne medlemskategori har IKKE stemmeret på generalforsamlingen

e) Energi- og forsyningsselskaber


§ 4

Stk. 1: Ansøgning om optagelse i foreningen – som skal ske skriftligt – behandles af bestyrelsen, som afgør om optagelse kan ske.

Stk. 2: Er der ikke enighed om optagelse, henvises anmodningen til førstkom-mende generalforsamling, hvor der til optagelse kræves godkendelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3: En virksomhed, en organisation og/eller en person, optages i foreningen som enkeltmedlem.


§ 5

Stk. 1: Ethvert medlem skal meddele, hvem vedkommende har givet bemyndigelse til at repræsentere sig ved foreningens afstemninger med bindende virkning for medlemmet.

Stk. 2: Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende love for Dansk Solcelle Forening”.

Stk. 3: Såfremt et medlem overtræder foreningens love, modarbejder dens formål eller på anden måde viser ukollegial optræden, kan bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer indstille til generalforsamlingen, at medlemmet skal ekskluderes. Sagen skal fremgå af den udsendte dagsorden for generalforsam-lingen.

Stk. 4: I tilfælde af at et medlem gør sig skyldig i misinformation eller giver direkte urigtige oplysninger om produkter eller anlæg, skal foreningen tage kontakt til det pågældende medlem med henblik på at bringe de forkerte oplysninger til ophør.

Såfremt de forkerte oplysninger ikke bringes til ophør straks, forelægges sagen for foreningens bestyrelse. Et medlem er pligtig til at følge enhver beslutning, som bestyrelsen træffer i forbindelse med evt. misinformation eller direkte urigtige oplysninger.

Såfremt et virksomhedsmedlem overtræder foreningens vedtægter eller beslutninger truffet på en generalforsamling, kan bestyrelsen, såfremt 3/4 af alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, vedtage at ekskludere det pågældende medlem.


§ 6

Stk. 1: Udmeldelse skal ske inden d. 30. juni for at have virkning med udgangen af året, eller maksimalt 30 dage efter afholdt ordinær generelforsamling for at have virkning med udgangen af første halvår. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.


§ 7

Stk. 1: Når et medlem er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages det ikke herved for sine forpligtelser med hensyn til betaling af det eventuelt resterende medlemsbidrag, af skyldigt indskud, lovbestemte bøder eller andre restancer.

Stk. 2. Ingen, hvis medlemsforhold til foreningen er ophørt, har noget krav på foreningens formue.

KONTINGENT                                                          § 8

Stk. 1: Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling i henhold til medlemmernes omsætning indenfor solcellerelateret aktivitet i Danmark det foregående regnskabsår. Medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent fra og med den måned, hvor optagelsen finder sted. Hvis et medlem kommer i restance og ikke efter at være blevet skriftligt påmindet betaler restancen, kan vedkommende betragtes som udmeldt af foreningen, og det skyldige beløb kan søges inddraget ad retslig vej.


BESTYRELSEN                                                       
§ 9

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen samt 2 suppleanter vælges af den årlige ordinære general-forsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling selv supplere sig med en valgt suppleant.


§ 10

Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

Stk. 2: Såfremt formanden eller næstformanden fratræder inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig på ny.


§ 11

Stk. 1: Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men bestyrelsen kan fastsætte regler for udbetaling af rejsegodtgørelse og diæter for deltagelse i bestyrelsesmøder og møder med andre organisationer og deltagelse i internationale organisationers branchemøder.


§ 12

Stk. 1: I sager, som vedrører en under foreningen hørende virksomhed, der repræsenteres af et bestyrelsesmedlem, må dette medlem vige sit sæde. Bestyrelsen kan i den konkrete sag supplere sig med et andet medlem af foreningen.


§ 13

Stk. 1: Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2: For at være beslutningsdygtig, skal formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede.

Stk. 3: Bestyrelsen afholder mindst 3 møder pr. år.

Stk. 4: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.


§ 14

Bestyrelsen kan disponere over foreningens midler til varetagelse af foreningens interesser i henhold til et på generalforsamlingen godkendt budget.

Bestyrelsen kan ikke stifte gæld i foreningens navn.

UDVALG                                                                    § 15

Stk. 1: Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver af interesse for foreningen og dens enkelte medlemmer.

Stk. 2: Medlemmer af sådanne udvalg kan udpeges uden for foreningens kreds.

Stk. 3: Et nedsat udvalg har pligt til løbende at holde bestyrelsen underrettet om udvalgets arbejde.

GENERALFORSAMLINGEN                                    § 16

Stk. 1: Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle anliggender.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er personer nævnt under § 5 stk. 1 eller disses substitutter.

Stk. 2: Stemmeret kan kun udøves af en mødeberettiget fra hver medlems-virksomhed eller organisation. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget gennem skriftlig fuldmagt.

Stk. 3: Antal stemmer på generalforsamlingen afhænger af den betalte kontingentstørrelse. Hvert medlem har 1 stemme for hver 1.000 kr., medlemmet betaler kontingent i samme kalenderår.

Ingen medlemmer kan have mere end 100 stemmer.

Stk. 4: Medlemmer der er i kontingentrestance eller under udmeldelse har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

§ 17

Stk. 1: Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 2: Afgørelser omkring indkomne forslag til generalforsamlingen, eller foreningens opløsning skal ske ved mindst 50% af de afgivne stemmer.

Stk. 3: Såfremt et medlem forlanger skriftlig afstemning, skal generalforsam-lingen gennemføre dette.

 Stk. 4: Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, som kan træffe sine afgørelser uafhængigt af antallet af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

§ 18

Stk. 1: Foreningen afholder i første kvartal, i hvert år ordinær generalforsamling.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Forelæggelse af bestyrelsens budget og aktivitetsliste til vedtagelse
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Stk. 3: Indkaldelse skal ske skriftligt (pr brev eller email) til hvert enkelt medlem senest 4 uger før generalforsamlingen vedlagt den vedtægtsbestemte dagsorden.

Stk. 4: På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dags-ordenen opførte spørgsmål.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal for at blive optaget på dagsordenen være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes umiddelbart efter denne 2-ugers-frists udløb.

§ 19

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling i foreningen kan indkaldes af bestyrel-sen, når denne finder det nødvendigt, og skal indkaldes, såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Stk. 2: I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted snarest muligt og senest 14 arbejdsdage efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 3: Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med angi-velse af dagsordenen med mindst 6 arbejdsdages varsel.

REGNSKAB OG REVISION                                      § 20

Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2: Regnskaberne revideres talmæssigt af en intern revisor.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant blandt med-lemmerne til at revidere foreningens regnskaber. Disse kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 21

Stk. 1:Til at hæve eller disponere over foreningen tilhørende midler kræves underskrift af formanden – eller i hans forfald – næstformanden tilligemed et yderligere medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren og/eller sekretariatslederen.

§ 22

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan finde sted på en generalforsamling, når dette er angivet i dagsordenen, og mindst 2/3 af alle medlemmerne er til stede eller repræsenteret.

Stk. 2: Den opløsende generalforsamling skal vedtage en fuldstændig plan for opfyldelsen eller afviklingen af alle påhvilende økonomiske forpligtelser.

Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om anvendelsen af forenin-gens eventuelle formue.

—–o—–

Disse love er principielt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. april 2008 og i overensstemmelse med generalforsamlingens ønske efterfølgende tilrettet på bestyrelsesmødet den 29. april 2008, den 6. juni 2008 og på generalforsamlingen den 18. januar 2010 og den 31. januar 2011. Vedtægterne er revideret på ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2013. Ændret på ekstraordinær generalforsamling 15. april 2015. Ændret på generalforsamlingen 15. marts 2017. Ændret på generalforsamlingen den 12. maj 2020.

Download vedtægterne her.